☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Kontakt

do Inspektora Danych Osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w  Ostrowie Wielkopolskim

Adres siedziby: ul. Wolności 29a

Tel.: 62 7373200

E-mail: poow@praca.gov.pl

 

iod@pupostrow.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłacanie przyznanych świadczeń, zgłaszanie do ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków rodziny, wyrejestrowanie z ewidencji Urzędu, świadczenie usług rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń oraz możliwość skierowania do udziału np. w stażu, pracach interwencyjnych lub innych instrumentach rynku pracy

          Art. 6 ust. 1 lit. c RODO1

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO2

Realizacja zgłoszonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim krajowej oferty pracy, zawarcie umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prac społecznie użytecznych lub innych instrumentów rynku pracy, realizacja zadań związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi lub wydaniem zezwolenia na pracę sezonową

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO3

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja zadań ustawowych w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty Ostrowskiego

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO4

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Realizacja umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zamówień publicznych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Zatrudnienie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia

Prowadzenie działalności finansowej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Udostępnianie informacji publicznej

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

2. Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

3. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4. Art. 6 ust.1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W niektórych sytuacjach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 3. osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 4. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego;
 5. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł

 

W niektórych sytuacjach, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim pozyskuje Pana/Pani dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Pana/Pani:

 1. w przypadku postępowania windykacyjnego dane mogą zostać pozyskane od komornika;
 2. w trakcie rejestracji osoby bezrobotnej, dane pozyskiwane są z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. w trakcie rejestracji osoby bezrobotnej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania związanego ze zmianą urzędu pracy – Pana/Pani dane osobowe pozyskane zostaną z urzędu pracy, w którym dotychczas Pan/Pan był/była  zarejestrowany/a;
 4. jeżeli, jako przedsiębiorca lub pracodawca, będzie Pan/Pani chciał/a z nami współpracować, np. złożyć ofertę pracy lub złożyć wniosek o przyznanie formy wsparcia, pozyskamy Pana/Pani dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS;
 5. w celu nawiązywania współpracy przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z „nowymi” przedsiębiorcami, pozyskujemy dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS;
 6. w celu wyliczenia wskaźników efektywności zatrudnieniowej, pozyskamy Pana/Pani dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 7. w celu przeprowadzania badań lokalnego rynku pracy, możemy pozyskiwać dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS.

 

Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu

 

Sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów (w szczególności czas przechowywania), określa Jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz przepisy ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o  narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

 

Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres do przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.

 

Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Pana/Panią zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu jej odwołania.

 

W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących, w związku z tym dostępne są one w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu, po czym ulegają trwałemu usunięciu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Jako pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim obowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że Administrator przekaże do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.

 

Dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

 

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane.

Wytworzył:
Jolanta Gajek
Udostępnił:
Głodek Daniel
(2017-04-05 14:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Głodek Daniel
(2019-08-26 07:53:18)
 
liczba odwiedzin: 883044

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X